Over Ons


Wij willen bouwen aan het Koninkrijk van HaSjem, wat met de komst van Jesjoea, onze Messias op aarde gevestigd zal worden. Wij geloven dat dit Koninkrijk in Israël zal zijn, met Jerusalem als hoofdstad waar de Troon van de Messias zal zijn gevestigd. Dit mogen we doen op de manier zoals Jesjoea ons heeft opgedragen: ”…Ga dus op weg en maak alle volken mij tot Talmidim (leerlingen), … , en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. ’’ (dat zijn Hasjem’s Mitzvot, Zijn Tora, toegelicht door de profeten, de Messias en zijn leerlingen)

Wij zijn zelf discipelen (Talmidim) van Jesjoea en willen onderwijs delen over de Tora, de profeten, de evangeliën en de geschriften van het (ver)nieuw(d)e testament, met als doel andere discipelen van Hem te maken. We geloven dat iedere volgeling van Jesjoea gaven heeft ontvangen om Hasjem te dienen en als gemeente streven we ernaar om elkaar daarin te bemoedigen en te ondersteunen. Als gemeente willen we ook benadrukken dat G-ds Koninkrijk gebouwd wordt met mensen voor mensen, dus relatie en gemeenschap staan hoog in het vaandel. Onze gemeente is meer dan alleen een samenkomst op Sjabbat: we zijn een familie die verbonden is in het geloof en in het doen van het werk wat Hasjem voor ons heeft bereidt.

Als gemeente willen we openstaan voor iedereen. De drempel is zo laag mogelijk. De andere kant is dat we iedereen wel willen aanmoedigen om met ons mee te groeien in kennis en het in de praktijk brengen van ons geloof.

13 grondstellingen van ons geloof

Hasjem
1. Hasjem is één en er is geen ander. Hij is de eerste en de Laatste en niets is aan Hem gelijk.
2. Het ‘Sjema’ is de hoeksteen van ons geloof en alle 613 geboden worden hierin besloten.

Israël
3. De liefde voor Israël (ahavat Israël) is onze belangrijkste grondslag. We geloven dat naastenliefde(ahavat HaZoelat) en het redden van een ziel in Israël gelijk staat aan het redden van het gehele huis van Israël
4. Wij geloven in de terugkeer van de ‘Anoesiem’ naar het land Israël en naar authentiek messiaans geloof als onderdeel van de terugkeer en redding van heel Israël.
5. Het is de rol van de Messiaanse Joden om het licht in de wereld te brengen, een ‘licht voor de heidenen’ te zijn en de heidenen te brengen in de verbonden van Israël, het naar het ultieme licht, de Messias.

De Messias
6. Jesjoea uit Nazaret is de beloofde joodse Messias waarover gesproken is door Mozes en de Profeten van Israël.
7. De Messias vertegenwoordigd een éénheid (Jechida) met Israël en iedere poging om Jesjoea van Zijn joodse volk te scheiden wordt als antisemitisme beschouwd.

De verbonden
8. De Thora is G-d’s liefdesbrief aan het Joodse volk, een bindende ‘Ketoeba’ totdat Hemel en aarde zijn vergaan.
9. De gelovigen uit de volken zijn uitgenodigd om deelgenoot te zijn van de verbonden van Israël, waarbij dit deelgenootschap dan ook zichtbaar zal worden in hun levenswandel en hun toewijding aan HaSjem, de Messias en het
Joodse volk.
10. Beginnend bij Abraham is een mondelinge overlevering (onderwijs) doorgegeven aan Israël door Mozes, de Profeten en de leraren van Israël.
11. Er is een unieke roeping en rol voor de messiaans joodse gelovigen om alle volken op te roepen om samen mee te bouwen aan het Koninkrijk van HaSjem.

De Verlossing
12. Om onze Messias in ere te herstellen in Sion moeten we Zijn Naam heiligen door terug te keren naar een authentiek joods-messiaans beginsel.
13. We kunnen Zijn terugkeer bespoedigen of vertragen op basis van onze acties, gehoorzaamheid aan de geboden en onze dagelijkse wandel met G-d.

Onze Organisatie


onze organisatie image
onze organisatie image

Kehilat Ahavat Olam en Kehilat Ahavat Chesed zijn joods messiaanse kehilot. Kehila is het Hebreeuwse woord voor gemeenschap of gemeente.

Ahavat Olam
Ahavat Olam betekent ‘eeuwige liefde’. Het is de naam van een Joods gebed waarin G-d’s oneindige liefde voor Zijn volk wordt geprezen. Het heeft een link naar de tekst in Johannes 3:16 waarin wordt uitgelegd hoe G-d uiting geeft aan Zijn eeuwige liefde. Onze gemeente draait om deze liefde. Als Joods Messiaanse gemeente vormen we een brug tussen het christendom en het jodendom.
Waarom christendom? Omdat we geloven in het meest fundamentele, essentiële grondbeginsel van het christendom, namelijk dat Jesjoea (zijn griekse naam is Jezus) de Messias is. Waarom Joods? Omdat we weten dat deze Jesjoea joods is en behoort tot Israël. (Mattheus 15:24)
Wij geven hier vorm aan door een authentiek messiaans joodse dienst te verzorgen, waarin ruimte is voor de lezing van de Thora, studie uit de Tora, Haftara, de geschriften en het Brit Chadasja, tot opbouw en bemoediging voor de gelovigen in de laatste dagen voor de komst van de Messias.
Ook is er een groeiende gemeenschap van gelovigen die naast de dienst aan G-d dienstbaar zijn naar elkaar en de mensen om ons heen. (Ahavat Olam)
We heten je graag welkom!

Ahavat Chèsèd
‘Ahavat Chèsèd’ verwijst naar Micha 6:8 “Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is. En wat vraagt de ADONAI van u anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw G-d.”
Dit is het ultieme offer en antwoord dat wij kunnen geven aan God door Jesjoea: niet alleen door goed te doen aan de wereld die Hij gemaakt heeft, maar er ook van houden om goed te doen, omdat het voor Hém is! En Hij ziet niets liever dan dat Zijn kinderen en Zijn schepsels liefdevol met elkaar omgaan.
Wij geloven van harte dat dit de kern van de Geest van Jesjoea is en dat wij Hem niet alleen eren en op een juiste manier vertegenwoordigen hiermee, maar daarnaast ook Zijn wederkomst bespoedigen!

“Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.” (Johannes 13:34-35).

Organisatie
Als gemeenten zijn we onderdeel van Yeshivat Shuvu. Deze Yeshiva geeft wereldwijd onderwijs aan veel Joods-messiaanse leerlingen, onder leiding van Rabbijn Itschak Shapira. De leider van gemeente Ahavat Olam en Yeshivat Shuvu NL is Ruben van der Slik. Meer info hierover https://nl.shuvu.tv/ en www.ahavatammi.org.
De leider van gemeente Ahavat Chesed is Johan van der Lingen.

Het bestuur
Voorzitter: dhr. R. van der Slik
Penningmeester: dhr. S. Janse
Waarnemend secretaris: dhr. S. Janse
Bestuurslid: dhr. A. Weijde
Bestuurslid: dhr. J.N. van der Lingen
Bestuurslid: dhr. G. Geertsma

Beloningsbeleid
Bestuursleden en vrijwilligers zetten zich vrijwillig in voor de Kehilat en ontvangen geen vergoeding in geld of natura voor hun inspanningen.

RSIN 8605.96.850

Onze Dienst


Het Sjema en de gebeden van Israël

Als onderdeel van de gemeente van de Messias zijn we geënt in het huis van Israël. Als gemeente streven we er ook naar om samen te leren bidden zoals Jesjoea, zijn Discipelen en alle joodse gelovigen die erbij kwamen tot enkele honderden jaren na Jesjoea’s komst dit deden. (in Markus 11:25 wordt het staande ‘Amida’ genoemd , in Handelingen 3:1 en Handelingen 10:30 lezen we over de vaste gebedstijden die zowel door Joden als niet-Joden werden gehanteerd). De geloofsbelijdenis van Israël is het Sjema, wat ook door onze Messias wordt aangemerkt als het belangrijkste gebod. (Marcus 12:29, Matt. 22:37). Als gemeente willen we hier ten minste vorm aan geven door gezamenlijk te beginnen met het ochtendgebed op sjabbat-morgen. Dit doen we met behulp van de ‘Ahavat Olam sidoer’. Indien bezoekers deze zelf niet bezitten kunnen ze deze ter plaatse lenen.

De Thora lezing en het onderwijs

Na het ochtendgebed (sjacherit) en het persoonlijke gebed gaat de dienst verder met de Tora-lezing. Hierbij worden er bezoekers opgeroepen om uit de Tora te lezen. Dit mag in het Hebreeuws of in het Nederlands. Na de Tora lezing (haftara & nieuwe testament) zal er een korte onderwijzing zijn, waarbij ook ruimte is voor vragen.